அறிவாளி என்பதற்கு எதிர்பதம் என்ன?

3-idiots-19d

உடனே நம்மவர்கள் "முட்டாள்" என்பர். ஆனால், முட்டாள் என்பதற்கு வேறு அர்த்தம் உண்டு. அதுவும் காரண பெயர் சொல்.

சரி முட்டாள் என்பதன் பெயர்க்காரணம் தான் என்ன...?

Continue reading

Fullstop to Black Money & fake currency

Hi all,

Today I am going to share one of the hot news which makes many big shots to cry.(hope).

It is nothing but RBI Announcement as follows

“From April 1, the public will be required to approach banks for exchanging these notes. Banks will provide exchange facility for these notes until further communication,” the RBI said on Wednesday.

Continue reading

பரம்பரை பரம்பரையாய் என்றால் என்ன?

urs
நாம் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசும் பொழுது, பரம்பரை பரம்பரையாய் என்று சொல்வதுண்டு...

பரம்பரை என்றால் என்ன? வழி வழியாக என்று சொல்லலாம் என்றாலும், "தலைமுறை தலைமுறையாக" என்பதே உண்மை பொருள் ஆகும்.

Continue reading

Skeleton Lake

 Skeleton Lake:

the-skeleton-lake-of-roopkund-india.8680.large_slideshowHi All,

I am Tina, I am going to handle "Mysteries in  India" Category of this site. As you people know this site is maintained by group of peoples. I am proud to be one of them.

Skeleton lake is a shallow lake, famous for skeletons of more than 500 peoples at the edge of the lake.

Continue reading